Noviomagus- Noyon

Nijmegen-Noyon: de bronnen

De geschreven bronnen en archeologische bronnen

De oorspronkelijke bronnen

De bronnen vragen om de echte bron, naar de vindplaats en naar de betrouwbaarheid van de bron. De middeleeuwse bronnen zijn zeer onbetrouwbaar. (Zie hiervoor de verklaring van de romantisering van de geschiedenis in de middeleeuwen) Het zijn juist de middeleeuwse bronnen die de mystificatie van de geschiedenis van onder andere Nijmegen teweeg hebben gebracht en op Nijmegen een stempel hebben gedrukt wat er niet op hoorde. En niet alleen van Nijmegen maar de hele geschiedenis van Nederland van 250 tot ongeveer 1050. De geschiedenis die zich afspeelde in Noord Frankrijk en Vlaanderen is door “de middeleeuwers” verplaatst naar Nederland om de geschiedenis van Nederland meer cachet te geven. Ik lees ook uit Uw vraag dat U zoekt naar een verzoenende relatie tussen beide steden. Geef ze allebei wat? Maar zo werkt de wetenschap niet. Datgene wat er niet geweest is kun je ook niet van toepassing verklaren.

De geschreven bronnen

Bijvoorbeeld een tekst uit 890, toch zeker niet de middeleeuwen; “De Noormannen voeren de Seine op, voeren de Oise op en bereikten Noviomagus, waar zij zich een winterkwartier inrichtten.” 
Deze ene tekst uit de Annales Vedastini (890) weerlegt in feite de hele mythe over Noviomagus als zou het Nijmegen zijn. 
Er is één zekerheid waar zelfs de tegenstanders van de visie van Albert Delahaye het over eens zijn: de kroning van Karel de Grote tot koning der Franken vond in 768 plaats te NOYON. Einhard, tijdgenoot en secretaris van Karel de Grote, schrijft dat dit te Noviomagus geschiedde. Als Einhard dan in een volgende passage de bouw van een nieuw paleis vermeldt, plaatst hij dat “te Noviomagus aan de rivier de Vahalis, die het Eiland van de Bataven in het zuiden voorbijstroomt”. Beide keren wordt dezelfde plaats bedoeld, zeker omdat Einhard nergens een onderscheid vermeldt.

Welke motieven zou Karel de Grote gehad hebben om binnen enkele jaren na zijn kroning, die bij de Franken iets had van een sacrale wijding, een nieuw paleis te bouwen in Nijmegen, ver van het Frankische rijk? 
Karolingisch Noviomagus moet dan ook definitief geïdentificeerd worden als NOYON, de stad waar Karel de Grote tot koning der Franken werd gekroond.En omdat Karolingisch Noviomagus dezelfde plaats is als Romeins Noviomagus, behoort ook die geschiedenis aan Noyon.
In Nijmegen zwaait men nog steeds met Franse oorkonden om haar historie te bewijzen. Nijmegen heeft zelf geen enkele oorkonde om haar eigen geschiedenis te bevestigen. Het oudste archiefstuk van Nijmegen dateert uit 1196. Daarvóór heeft men NIETS! De eerste oorkonde waarin Nijmegen enkele rechten verwierf, gevraagd aan de Duitse keizer, dateert uit 1230. Ook de bodem van Nijmegen spreekt duidelijke taal: er is geen enkel relict gevonden uit de Merovingische of Karolingische periode. Van de 3e tot de 11e eeuw is er geen continuïteit in de bewoning aantoonbaar of ooit aangetoond. (Zie ook Van Es) Het voor Nijmegen gehouden Noviomagus op de Peutinger kaart is onmiskenbaar Noyon. Dit Noviomagus lag in Francia, wat niet alleen de Peutinger kaart letterlijk laat zien, maar dat ook in alle teksten die bekend zijn over dit Noviomagus te lezen is. Deze teksten zijn van Romeinse of Franse schrijvers en wijzen dit Noviomagus ook aan als plaats waar Karel de Grote tot koning werd gekroond, dezelfde plaats waar hij zijn nieuwe paleis bouwde, het was Noyon.

De St.Nicolaaskapel. (Kapel van Rommelstenen)De bouw van de St.Nicolaaskapel op het Valkhof toont aan dat de geschiedenis van Nijmegen (na de Romeinse periode) weer begint rond 1050. Uit het Algemeen Dagblad, 20 januari 1984
De St. Nicolaas-kapel op het Valkhof te Nijmegen blijkt niet ouder te zijn dan de 11e eeuw en bevat vijftien verschillende soorten natuursteen, waarvan er tien geïdentificeerd zijn. Het geheel is, vermoedelijk bij latere herstellingen, volgepropt met stukken romeinse dakpannen, romeinse bakstenen, kloostermoppen en latere bakstenen, stukken leisteen en in de Waal gevonden zwerfsteentjes.” 
Aangetoond was reeds door Albert Delahaye dat deze kapel “van rommelstenen”, een keizer onwaardig, NIET toegewijd was aan St. Maarten (zoals de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam blijven beweren), maar aan St.Nicolaas, en dat de kapel dus niet ouder kan zijn dan de 11e eeuw. Historisch stond dit al absoluut vast door de stichting van Albertus de Grote, archeologisch wordt dit nu bevestigd. Dat deze z.g. Karolingische kapel nu, St.Nicolaas-kapel wordt genoemd, wat in 1965 nog ten stelligste ontkend en fel bestreden werd, bevestigd dat men ook in Nijmegen de fabel van Karolingisch Nijmegen heeft losgelaten. Lees ook de ANWB borden bij de kapel. 

De invallen van de Noormannen.De Noormannen hebben Noviomagus meerdere keren geplunderd. In 1047 hebben de Vlamingen het Karolingisch paleis van Noviomagus definitief verwoest. Uiteraard is daar geen spoor van achtergebleven in de Nijmeegse bodem! Immers het paleis heeft daar nooit gestaan en is daar ook nooit verwoest.
Ook de teksten spreken duidelijke taal. Als de Noormannen in 925 Noviomagus in brand steken, “komen zij vanaf Rouaan en Péronne. Na Beauvais, Amiens en Atrecht geplunderd te hebben, kwamen zij voor de stad en het paleis van Noviomagus en staken dat in brand” zegt de tekst. In Nederland is o.a. deze tekst altijd angstvallig verzwegen. In “het Bronnenboek” wordt deze tekst overgeslagen, want iedereen begrijpt dat het hier niet over Nijmegen gaat. Zo slaat het Bronnenboek wel meer teksten over, want men begrijpt heel goed dat die teksten NOOIT op Nijmegen betrekking konden hebben.

De archeologie spreekt duidelijke taal.Na de tweede wereldoorlog lag de oude binnenstad van Nijmegengrotendeels in puin en heeft men er gebruik van gemaakt om grootscheepse opgravingen uit te voeren. Ook bij herstelwerk aan riolering is steeds omvangrijk archeologisch onderzoek gedaan. Er is bij al die opgravingen geen enkel archeologisch relict gevonden uit de periode van na de Romeinen tot de 12e eeuw. Na de Romeinse tijd begint de geschiedenis van Nijmegen feitelijk ongeveer eind 11 de eeuw. In de geschreven bronnen komt Nijmegen pas in 1125 voor de eerste maal voor en heet dan Neumaia. 
Rond 1152 bouwt Frederik Barbarossa een burcht op het Valkhof. Bij de voltooiing liet Frederik Barbarossa een gedenksteen plaatsen met de tekst “dat hij het oude bolwerk van Julius Caesar (dus van de Romeinen) herstelt”. Kan het nog duidelijker? Frederik Barbarossa wist heel goed dat Karel de Grote NOOIT een paleis in Nijmegen heeft gehad, want dat zou hij -als bewonderaar van Karel de Grote- dat zeker op die gedenksteen vermeld hebben! Deze gedenksteen is te bekijken in het gemeentelijk museum van Nijmegen. In Nijmegen kan men de ware geschiedenis van de stad niet langer ontkennen. Ze hebben het bewijs zelf in het museum staan!

Samenvatting; Noviomagus is zeker niet Nijmegen.

Als we uitgaan van de middeleeuwse schrijvers gaan we uit van romantiserende schrijvers die de kern vormden van de falsificatie van de geschiedenis. Deze kroniekschrijvers wilden een zo mooi mogelijk verhaal schrijven zonder al te veel te letten op de bronnen. Het feit is dat de naam “Noviomagus” pas in 1482 voor de éérste keer aan Nijmegen gekoppeld is. (Toen Numaga geheten) Het feit dat Karel de Grote in Noyon (=Noviomagus) tot koning is gekroond, is zeker. Het feit dat met dit Noviomagus Noyon bedoeld wordt is zeker. Het is dus zeker dat dit niet Nijmegen is ook al omdat een Nijmeegse monnik pas 7 eeuwen later voor het eerst Nijmegen in verband bracht met het Romeinse Noviomagus.